Rinos Wurfgeschwister aus dem E-Wurf from Shamrock River
 


Elvis
 


Ebony "Sunka"

 


Rinos Vollgeschwister aus dem C-Wurf from Shamrock River
 


Cinderella  "Scully"
 


Chris "Benji"
 


Cheyenna "Cheyenne"